Rektors betraktninger en uke etter oppstart

Nå har vi hatt elever og ansatte en uke på skolen, og det gjør godt. Det har vært en utfordrende tid for mange, fysisk kontakt med venner og tett nok oppfølging faglig har vært uttalte savn fra elevene. Jeg har hatt jevnlige møter på Teams med elevene for å få gode innspill til forbedringer i det digitale opplegget. Lærerne har gjort en formidabel jobb med å følge opp elevene under vanskelige arbeidsforhold hjemme. Alle er fornøyd med å få komme delvis tilbake.

Jeg er takknemlig for den innsatsen alle fortsatt legger for dagen i denne spesielle perioden. Vi kan ikke ha alle elevene på skolen samtidig, da vil vi ikke kunne ivareta smittevernreglene slik vi skal. Vi har lagt om timeplanen for den siste perioden av skoleåret slik at elevene stort sett har ett eller to fag per dag. Ulike klasser og elevgrupper bytter på å være på skolen og hjemme med digital undervisning. Vi har forsøkt å fordele dagene mellom trinnene på en rettferdig måte som gjør at de er på skolen omtrent like mange dager i løpet av tiden fram til sommerferien.

Noen elever kan av helsemessige grunner ikke komme til skolen, og de skal vi følge opp via Teams og digital samhandling. Det er krevende for lærerne, men vi er innstilt på å samarbeide godt for å få til en så god løsning for de elevene dette gjelder, som mulig. Reglene er også strenge når det gjelder å holde seg hjemme hvis man er litt småforkjølet. Det er viktig at elever og foresatte fortsetter å være flinke til å si fra til kontaktlæreren dersom elevene er hjemme på grunn av sykdom.

Vi er veldig strenge når det gjelder å overholde reglene for smittevern på skolen; god håndhygiene, med hyppig håndvask, og hosterutiner går greit. Vi har også lagt opp til at elevene må bruke visse innganger og soner på skolen og får bare gå i kantina etter oppsatte tidspunkt. Elevene er flinke til å overholde disse reglene, i tillegg til å holde avstand. For å komme gjennom denne perioden uten smitteutbrudd, er vi avhengige av at alle ansatte og elever følger de anvisningene de får. Det går an å glemme seg, men ved gjentatte brudd på reglene blir elevene bortvist for dagen og hjemmet kontaktet. Vi har voksne i fellesarealene som ser til at reglene følges.

Jeg håper alle forstår hvorfor vi må være ekstra strenge når det gjelder smittevern. Vi ønsker å ta et samfunnsansvar slik at vi ikke er med på å spre koronasmitte i befolkningen. En av våre ansatte har fått påvist Covid-19, men vedkommende har ingen symptomer. Smittesporingsteamet i hjemkommunen og kommuneoverlegen i Rælingen har ikke funnet det nødvendig å sette inn ekstra tiltak på skolen. Det ligger en egen sak om dette på hjemmesiden vår.

Nå skal vi bruke den siste tiden av skoleåret til å legge til rette for god opplæring og underveisvurdering på skolen, og samtidig drive en god digital undervisning. Vi kommer sannsynligvis ikke til å kunne å starte opp i august med vanlig skole. Men dess flinkere vi er på å hindre smitte, dess større er sjansene for at det blir så normalt som mulig når vi skal tilbake etter sommerferien.

 

 

Med hilsen

Astrid Sandve

rektor

Rælingen vgs.

 

TLF:92206654/63835337