Skolemiljøutvalget på RVS skoleåret 2014 - 2015

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet.

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Det har Utdanningsdirektoratet (UDIR) bestemt.

Elevrådet skal utpeke medlemmer til skolemiljøutvalget, og elevrådsrepresentantene skal utgjøre flertallet i skolemiljøutvalget.

Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.