Veiledningssentrene i Akershus

I Akershus fylkeskommune finnes det tre regionale veiledningssentre fordelt på Asker og Bærum, Follo og Romerike. De fire tjenestene som inngår i veiledningssentrene er: Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Oppfølgingstjenesten (OT), Karrieretjenesten og Voksenopplæringen. I tillegg finnes det et felles Lese- og skrivesenter for voksne i Akershus.

Veiledningssentrenes hovedmål er å bidra til at flere elever og lærlinger fullfører og består videregående opplæring.

Sentrene driver hovedsakelig med veiledning relatert til videregående opplæring, men også med overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Vi tilbyr samtaler rundt utdanningsvalg, samt veiledning i saker som har betydning for opplæring, f.eks. fagvansker, personlige eller sosiale problem.

Oppfølgingstjenesten (OT)

OT Skal gi hjelp og veiledning til ungdommer under 22 år som står uten opplæring/skole, arbeid eller annen sysselsetting. Les mer om oppfølgingstjenesten (OT).

Pedagogisk -psykologisk tjeneste (PPT)

PPT skal hjelpe og bistå elever, lærlinger, lærekandidater og de videregående skolene og lærebedrifter. Ansatte arbeider med saker som har betydning for opplæring. Det kan bl.a. være lære- og fagvansker, læringsmiljø eller psykiske vansker. I PPT er det ansatt pedagoger og psykologer. Les mer om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Karrieretjenesten

Karrieretjenesten skal styrke arbeidet med karriereveiledning i grunnopplæringen og sikre god overgang mellom skole, utdanning og arbeid. Les mer om karrieretjenesten.

Voksenopplæringen

Tjenesten skal legge til rette for at voksne, over 25 år, benytter sin rett til videregående opplæring. Vi informerer om voksenopplæringstilbud, gir karriereveiledning og realkompetansevurdering. Les mer om voksenopplæring.

Lese- og skrivesenteret for voksne

Senteret gir bistand til voksne som har lese- og skrivevansker. Tilbudet gjelder deg som tar eller skal begynne på videregående opplæring. Les mer om lese- og skrivesenteret for voksne.