Skolens pedagogiske holdning

Skolens visjon og pedagogisk holdning vil være styrende for skolens samlede virke.

Skolen som arbeidsfellesskap

Rælingen videregående skole skal være en arbeidsplass der alle tar medansvar for elevenes faglige og sosiale utvikling. Dette innebærer at alle ansatte:

 • viser engasjement, respekt og omsorg
 • er gode rollemodeller
 • er faglig dyktige og gode formidlere av kunnskap, verdier og holdninger
 • bidrar til et fagmiljø i stadig utvikling

Skolens elevsyn

Alle elever har evner til å lære og skal møtes ut fra sine individuelle forutsetninger. Det innebærer at elevene:

 • får støtte og veiledning til å nå sine faglige mål
 • elevene får regelmessige tilbakemeldinger på sosial og faglig utvikling
 • har et bevisst forhold til hvilken innflytelse de selv har på egen læring
 • får mulighet til å påvirke opplæringen

Skolens læringskultur

Elevene skal få nødvendige faglige utfordringer og alle skal oppleve mestring i et trygt og inkluderende klassemiljø.

Det innebærer at:

 • elevene møter et forutsigbart og godt organisert læringsmiljø
 • elevene møter faglige dyktige lærere som legger til rette for relevant, variert og målrettet undervisning
 • elevene møter forberedt og deltar aktivt i opplæringen
 • har respekt og viser omsorg for medelever og ansatte på skolen