Skoleutvalget

Skoleutvalget (SU) er skolens høyeste organ, og består av representanter fra skoleledelsen, øvrige ansatte, elevrådet og politikere fra Akershus fylkeskommune.

SU på Rælingen vgs dette skoleåret

Skoleledelsen:

 • Rektor Astrid Sandve
 • Assisterende rektor Hanne Fostvedt

Ansattes representanter:

 • Morten Schulte
 • Stine Hegerberg

Elevrådets representanter:

 • Marcus Fredrik Eng 2IFA
 • Seda Usmanova 2STC

Politikere fra Akershus fylkeskommune:

 • Marianne Ecker
 • Finn Terje Tønnessen

Møter i 2018

 • 13.02.2018
 • 05.06.2018
 • 25.09.2018
 • 11.12 2018

§ 12 Utfyllende regler for den enkelte skole

Skoleutvalget kan innenfor rammen av lover, forskrifter og dette reglement vedta utfyllende ordensregler spesielt for skolen. Slike regler kan gis for bruk av kantinen og inntak av mat og drikke, bruk av tobakk på skolen, bruk av spesielle lokaler og utstyr, ordenstjeneste, parkering, skolebibliotek, internatreglement, skoleturer og for skoleavis.

Opplæringslova § 11-5. Skoleutval ved vidaregåande skolar
Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skoleutval med representantar for dei tilsette og fylkeskommunen og to representantar valde av elevrådet. Rektor ved skolen skal vere representant for fylkeskommunen.
Skoleutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.
Fylkeskommunen kan nemne opp skoleutvalet som styre for skolen etter § 11 og § 20 nr. 4 i Kommunelova. Dersom fylkeskommunen nemner opp eit anna styre for skolen enn skoleutvalet, skal minst to representantar for elevrådet vere med i styret. Inga av gruppene elevar eller tilsette kan ha fleirtal i styret aleine.
Rektor har rett til å møte, tale og komme med framlegg.